Сите корисници кои имаат SD ресивери можат БЕСПЛАТНО да ги заменат со нови HD ресивери

Поднеси приговор

Приговорот се поднесува само преку препорачана пошта до нас.